Startup script

Brandonův startup script je infinite loop:

while true do blabla done

proto je lepší udělat klasický skript minetest_start.sh s podmínkami zda mtserver běží, pokud jo, nic nedělat jinak zálohovat a cronem hlídat ten script.

Do /etc/crontab byl vložen následující řádek:

''
*/5 *   * * *   minetest    if [ `ps -e | grep -c minetest` = '0' ]; then /usr/local/bin/minetest_start.sh >> /opt/minetest-data/logs/minetest_start/minetest_start.log; fi
''

Skript má v crontabu nastavené přesměrování výstupu do logu.

minetest_start.sh
#!/bin/bash
 
#This script is used to keep minetestserver running if it crash or stops. Also does backups and creates world map.
 
### config section
# All patches to directories must have a slash "/" at end!
 
#patch to world
WORLD="/opt/minetest/world/classic_technic_game/"
#patch to minetest directory
MINETEST="/opt/minetest/"
#patch to backup directory
BACKUP="/opt/minetest-data/world-backups/"
#patch to maps directory
MAP_DIR="/opt/minetest-data/maps/"
#patch to mapper directory
MAPPER="/opt/minetest-git/minetest-mapper-cpp/"
#path to directory with minetestserver logs
LOGS="/opt/minetest-data/logs/"
 
### end of config section
 
#variable which returns today's date and time in format for example 27102013_21:04:06
NOW="$(date +%d%m%Y_%T)"
#name of world
NAME="$(echo "$WORLD" | awk 'BEGIN { FS = "/" } {print $(NF-1)}')"
#patch to minetest/world/
MT_WORLD="$(echo "$WORLD" | awk 'BEGIN { FS = "/"; OFS = "/" } {$(NF-1)=""; print$0}' | rev | cut -c2- | rev)"
#patch and name of backup file
BACKUP_TGZ="$BACKUP$NAME$NOW.tar.gz"
#name of backup file
TGZ="$NAME$NOW.tar.gz"
#path and name of output map image
MAP_OUT="$MAP_DIR$NAME$NOW.png"
#name of output map image
MAP="$NAME$NOW.png"
#patch and name of logfile
LOGFILE="$LOGS$NAME$NOW.txt"
 
#debug of variables
#echo WORLD $WORLD
#echo MINETEST $MINETEST
#echo BACKUP $BACKUP
#echo MAP_DIR $MAP_DIR
#echo MAPPER $MAPPER
#echo LOGS $LOGS
#echo NOW $NOW
#echo NAME $NAME
#echo MT_WORLD $MT_WORLD
#echo BACKUP_TGZ $BACKUP_TGZ
#echo TGZ $TGZ
#echo MAP_OUT $MAP_OUT
#echo MAP $MAP
#echo LOGFILE $LOGFILE
 
#date and time when job started
echo "Script started at time" $NOW
 
#backup of world to *tar.gz in backup directory
cd $MT_WORLD ; tar cfz $BACKUP_TGZ $NAME ; cd - &> /dev/null
#symbolic link to $BACKUP$NAME-latest.tar.gz
cd $BACKUP ; ln -sf $TGZ $NAME-latest.tar.gz ; cd - &> /dev/null
 
#check if mapper is ready
if [ -x "$MAPPER/minetest_mapper" ] ; then
#do a map
$MAPPER/minetest_mapper --draworigin --geometry -3000:-3000+6000+6000 -i $WORLD -o $MAP_OUT >> /opt/minetest-data/logs/minetest_start/minetest_start.log 2>&1
#symbolic link to $MAP_DIR$NAME-latest.png
cd $MAP_DIR ; ln -sf $MAP $NAME-latest.png ; cd - &> /dev/null
 
else
 
echo "minetest_mapper is not ready"
 
fi
 
#run minetestserver
$MINETEST/bin/minetestserver &> $LOGFILE &
Navigace

Obecné

Vývoj

Naše minetest games

Jiné minetest games

Minecraft

Wurm Unlimited

Ostatní

O této wiki

Tisk/export
Jazyky